A Bystronic Magyarország Kft. Általános Szerződési Feltételei

1. Általános rendelkezések

1.1 Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása 

A Bystronic bármely termékének vagy szolgáltatásának megrendelése esetén jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadóak. Ön mint megrendelő a Bystronic termékeinek és szolgáltatásaink megrendelésével kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Ettől eltérő feltételek csak abban esetben lépnek érvénybe, amennyiben a Bystronic előzetesen írásban elfogadta őket.

Az alábbi általános szerződési feltételek (ÁSZF) vonatkoznak minden Bystronic Magyarország Kft által elfogadott megrendelésre, elvégzett megbízásra (különösen áru-termékszállításokra, szervíz vagy egyéb szolgáltatásokra). Az általános szerződési feltételek a vevő-megrendelő által történő termék,árú, szervíz vagy egyéb szolgáltatás megrendelés, megbízás vonatkozásában a Felek által elfogadottnak, minden külön nyilatkozat vagy rendelkezés nélkül a létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részének és a Felekre nézve jogilag kötelező erejűnek tekintendők.

A Bystronic Magyarország Kft-vel létrejött szerződés (megrendelés) esetén a Bystronic Magyarország Kft általános szerződési feltételei minden esetben elsőbbséget élveznek a vevő-megrendelő-megbízott esetleges általános szerződési feltételeivel szemben, amelyet a vevő-megrendelő megbízott a megrendelés leadásával / szerződés aláírásával elfogad, illetve megerősít.

A Bystronic Magyarország kft-nek jogában áll az általános szerződési feltételeit bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztatni. Az új, módosított általános szerződési feltételek a vevővel / megrendelővel/ megbízóval való közlést vagy a honlapunkon történt közzétételt követő 15. (tizennegyedik) napon válnak hatályossá, feltéve, ha a vevő / megbízó a folyamatban lévő ügyekre nézve ezen határidő alatt írásban kifogást nem emel.

1.2 Árak 

A Bystronic által megadott árak minden esetben euróban értendők, nem tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFÁ-t, a csomagolás és szállítás díját és az esetlegesen szükséges kiszállási és beszerelési költségeket. 

1.3 Tulajdonjog fenntartása 

A leszállított eszközök mindaddig a Bystronic Magyarország Kft tulajdonát képezik, amíg az ajánlatban foglalt ár maradéktalanul kifizetésre nem kerül.   

1.4 Beszerelés, üzembe helyezés 

A termékek beszereléséhez, üzembe helyezéséhez szükséges segítséget a helyszínen a megrendelő térítésmentesen biztosítja. 

1.5 A termékek és szolgáltatások átvétele és ellenőrzése

1.5.1 A megrendelő köteles a leszállított és üzembe helyezett berendezéseket és alkatrészeket, valamint az elvégzett munkát az átvétel során a helyszínen ellenőrizni és az esetleges hiányosságokat a Bystronic munkatársának azonnal jelezni. Amennyiben ez nem történik meg, a leszállított berendezés/alkatrész vagy az elvégzett munka elfogadottnak számít. Az üzembe helyezési jegyzőkönyv vagy a munkalap teljesítési igazolásnak minősül és feljogosítja a Bystronicot a számla kiállítására. 

1.5.2 A Bystronic az 1.5.1 pont szerint jelzett hiányosságokat köteles a lehető legrövidebb időn belül megszüntetni, a megrendelő pedig köteles erre lehetőséget biztosítani. A hiányosságok megszüntetése után a megrendelő vagy a Bystronic kérésére átvételi jegyzőkönyv készülhet.   

1.6  A felelősség kizárása

A Bystronic felelős az általa leszállított eszközökben és berendezésekben jelentkező hibák és hiányosságok megszüntetéséért, de nem fogadja el a megrendelő termeléskieséssel, haszonveszteséggel, megbízások elveszítésével, bevételkieséssel vagy egyéb közvetett kárral összefüggő kártérítési igényeit. 

A Bystronic Magyarország kft. nem vállal felelősséget semminemű a szállítási / teljesítési határidő túllépéséből eredő kárért, elmaradt haszonért, amelyet a vevő, megrendelő, megbízó a megrendelés leadásával, illetve a szerződés aláírásával elfogad, illetve megerősít.

A Bystronic Magyarország Kft. nem felel olyan károkért, amelyek harmadik – idegen fél tevékenységére, környezeti zavarra, túlfeszültségre, villám kárra vagy kémiai- egyéb külső behatásokra vezethetők vissza. Járulékos károkért, az elmaradt haszonért, kamatveszteségért, és a harmadik félnek a vevővel-megrendelővel szembeni igényeiért a felelősségünk kizárt. A vevő-megrendelő a felelősségünk ezen korlátozását a megrendeléssel, a szerződés megkötésével feltétel nélkül elfogadja és megerősíti. A súlyos gondatlanság, a szándékosság, a károkozás tényét, valamint a közvetlen okozati összefüggést az Bystronic Magyarország kft által végzett tevékenység és a kár között az erre hivatkozni kívánó félnek kell bizonyítania.

1.7 Biztonsági előírások 

1.7.1. A megrendelő legkésőbb a megrendelés időpontjában köteles informálni a Bystronicot a telephelyén érvényben lévő normákról és szabályokról, valamint egészség- és balesetvédelmi előírásokról, amelyek a megrendelt terméket vagy szolgáltatást érintik. 

1.7.2  Biztonsági és minőségbiztosítási okoból minden változtatást, össze- és szétszerelési munkálatot, javítási és fenntartási munkát a Bystronic által szállított gépeken és rendszereken kizárólag a Bystronic munkatársai (beleértve az alvállalkozóit is) vagy a Bystronic által felhatalmazott harmadik fél végezhet. 

2. Gépek 

2.1 A szerződés létrejötte

Gép megrendelése esetén a szerződés a Bystronic Magyarország Kft. és a megrendelő között a Bystronic által kiállított megrendelés visszaigazolás kézhezvételével jön létre.

2.2 Fizetési feltételek 

A berendezés és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások árajánlat szerinti teljes vételára az alábbi részletekben és ütemezésben kerül megfizetésre: 

 • 30 % a megrendelés után 
 • 60 % a gép leszállítása előtt, készre jelentéskor 
 • 10 % a gép üzembe helyezése után   

Az első két részlet a Bystronic által kiállított előlegbekérő alapján, azok kiállításától számított 14 napon belül, átutalással fizetendő. Az esedékes részletről annak beérkezése után a Bystronic előlegszámlát állít ki. A gép üzembe helyezése után, az üzembe helyezési jegyzőkönyv aláírásának napján a Bystronic kiállítja a végszámlát. Az utolsó részlet a végszámla alapján, 14 napon belül fizetendő. A tulajdonjogot aBystronic mindaddig fenntartja, amíg a megrendelő az utolsó részletet ki nem fizette. Az üzembe helyezési jegyzőkönyv megrendelő általi aláírása egyben a teljesítési igazolás. Amennyiben a fizetési feltételek nem a szerződés szerint teljesülnek, a Bystronic jogosult ragaszkodni a szerződéshez, vagy attól elállni és mindkét esetben kártérítést követelni.         

2.3   Szállítási információk 

2.3.1 A szállítási idő mindig egyedi, ajánlatban meghatározott, de általában a megrendeléstől számítva kb. 8-15 hét. A gép gyártása mindaddig nem kezdődik el, amíg az első fizetési részlet nem teljesül. A gép leszállításának és telepítésének előfeltétele a második részlet kifizetése. A fizetési késedelemből adódó késés nem a Bystronic Magyarország Kft felelőssége. A szállítási határidő meghosszabbodhat, 

 • ha a szükséges technikai infomációkat a megrendelő nem bocsátja időben az eladó rendelkezésére vagy utólag változtat rajtuk
 • ha a megrendelő a felelősségi körébe tartozó feladatokkal késedelmbe esik, különösen ha a fizetési feltételeket nem teljesíti időben 
 • ha olyan akadályok merülnek fel, amelyeket a Bystronic az elvárható gondosság mellett sem tud megelőzni, mint például az import, export tilalma, szállítási engedélyek kiállításának megtagadása a hatóságok részéről, embargó, járvány, háború, felkelés, jelentős üzemzavar, baleset, sztrájk, a szükséges nyersanyagok késői vagy hiányos szállítása, hatósági intézkedések vagy mulasztások 

2.3.2 A szállítási mód, amennyiben a megrendelő és a Bystronic nem egyezik meg másban: DDP (az Incoterms 2010 szabvány szerint) 

2.4 Jótállás 

2.4.1 A garancia időtartama 12 hónap vagy 2000 üzemóra (az elsőként teljesülő feltétel az érvényes). 

2.4.2 A garancia kezdete az üzembe helyezés napja. 

2.4.3 A garancia feltételei:

- gépnapló megfelelő, hiánytalan vezetése

- eredeti Bystronic cserealkatrészek használata

- a „Műszaki specifikáció”-ban leírt követelmények teljesítése

- a Bystronic által kiképzett kezelőszemélyzet alkalmazása

a gép rendeltetésszerű használata, a kezelői kézikönyvben leírtak szerint

2.4.4 A garancia idő előtt megszűnik, ha a megrendelő vagy harmadik fél az 1.7.2 pont értelmében szakszerűtlen változtatásokat, össze- vagy szétszerelési munkálatokat vagy javításokat hajt végre a berendezésen, vagy hiba esetén nem tesz meg azonnal minden szükséges intézkedést a hiba elhárítása érdekében vagy nem ad meg minden lehetőséget a Bystronic munkatársainak a hiba elhárítására. Szintén idő előtt szűnik meg a garancia, ha a megrendelő olyan alkatrészeket vagy anyagokat használ fel, amelyek nem felelnek meg a Bystronic specifikációknak.

2.4.5 A Bystronic Magyarország Kft nem fogadja el a garanciára való igényt, ha a meghibásodás a gépkezelő gondatlanságából vagy a rendszeres karbantartás elmulasztásából adódik.

2.4.6 A garancia nem vonatkozik a kopóalkatrészekre (pl. fúvókák, harmonika burkolatok, gyűrű érzékelő, támasztó rácsok, szűrők, optikai elemek, stb.)

2.4.7 A garanciaigényt a felhasználónak írásos formában kell jeleznie, késedelem nélkül.

A vevő / megrendelő (jogosult) az egyedi ajánlatban, megrendelésben elfogadott időtartamon belül érvényesítheti szavatossági jogait. Az igényérvényesítésre egyebekben a hatályos Magyar Polgári Törvénykönyvet és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. A szavatossági kötelezettség megszűnik, ha a gépet berendezést nem Bystronic Magyarország Kft szakszervíz jóváhagyása nélkül, harmadik fél megváltoztatja, és a meghibásodás, eredendően összefüggésbe hozható a megváltoztatással. A Bystronic Magyarország Kft szavatossági kötelezettsége megszűnik , ha a vevő -megrendelő a szállított gép-berendezés kezelésére, gyártó által kötelezően előírt, gépkönyvben, kezelési utasításban meghatározott, karbantartására vonatkozó előírásokat nem tartja be, nem végezteti el, valamint az üzemeltetési feltételeket figyelmen kívül hagyja, nem alkalmazza, a gépet vagy alkatrészeit túlterheli, a szállított gépet , berendezést, alkatrészt nem rendeltetésszerűen, illetve gondatlanul kezeli. Hibás teljesítésre alapozott igény nem érvényesíthető, ha a meghibásodás azért keletkezett, mert a vevő -megrendelő nem tartotta be a gyártói telepítési és használati utasításait, elmulasztotta a előírt karbantartásokat.

A szavatosság a természetes elhasználódás miatt, nem terjed ki az úgynevezett forgó-kopó alkatrészekre. A forgó-kopó alkatrészek, mint például a csapágyak, láncok, görgők, szíjak, tömlők, csatlakozók, áramátadók, biztosítékok, optikai lencsék, fúvókák, hajlítási szerszámok, nem tartoznak a szavatosság hatálya alá. Kivétel ha egyértelműen bizonyítható, hogy a meghibásodás oka egy anyaghiba vagy gyártási hiba.

2.5   Prospektusok, katalógusok, tervrajzok és technikai dokumentációk 

2.5.1 A prospektusok és katalógusok nem bírnak kötelező erővel. 

2.5.2 A Bystronic az általa kiadott kiadott tervekkel és technikai dokumentációkkal kapcsolatban minden jogot fenntart. A megrendelő ezeket a jogokat elismeri, és a Bystronic előzetes írásos felhatalmazása nélkül nem teszi ezeket hozzáférhetővé harmadik fél számára, valamint nem használja fel más célokra, mint amire azt a rendelkezésére bocsátották.   

3. Alkatrészek 

Alkatrészek megrendelésének lehetséges módjai: 

3.1 Szállítási feltételek

A megrendelt alkatrészek elsődlegesen közvetlenül a gyártótól, Svájcból vagy Németországból kerülnek kiszállításra a megrendelőnek. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik. Megrendeléskor az ügyfél választhat, hogy a megrendelt terméket a futárszolgálat gazdaságos vagy expressz szállítási módjával kívánja-e megrendelni. Amennyiben azonban másként nem rendelkezik, úgy az alapértelemzett kézbesítési mód az expressz szállítás. 

Kézbesítési módKiszállítás ideje
Expressz1 munkanapon belül, másnap 18:00 óráig (légi szállítás)
Gazdaságos4 munkanapon belül (közúti szállítás)

A fenti határidők munkanapon 15:00 óráig leadott megrendelés esetén, raktáron lévő termékekre érvényesek. Amennyiben a megrendelt termék nincs raktáron, munkatársaink tájékoztatják a megrendelőt termék várható beszerzési idejéről.   

A csomagolási és szállítási költség a választott kézbesítési módtól valamint a küldemény méreteitől függően kerül felszámításra.   

A megadott kézbesítési idők valamint a szállítás költségei Svájcból érkező küldemények esetében a vámkezelés idejét és díját is magában foglalják. A vámkezelési eljárás elhúzódásából vagy a futárszolgálat hibájából adódó késésekért a Bystronic nem vállal felelősséget.   

A kiszállítás időpontjában a megrendelő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

3.2 Fizetési feltételek  

A megrendelt termékek ellenértéke a termék házhozszállítását követően kiállított számla alapján, 30 napos határidővel fizetendő.      

3.3 Jótállás 

Az visszaküldés és jótállás feltételei alkatrészenként eltérhetnek. A részletekeről minden esetben érdeklődjön munkatársainknál.  

3.4 E-mailben történő megrendelés  

Mind e-mailben, mind telefonon történő megkeresés esetén a Bystronic e-mailben árajánlatot küld az ügyfélnek a megrendelni kívánt alkatrész(ek)ről, anyagokról. A termék megrendelése kizárólag az árajánlat e-mailben történő elfogadása esetén történik meg.  

3.5 Webáruház  

3.5.1  Általános információk a webáruházról

A webáruház a bystronic.hu honlapon található linken keresztül érhető el. A webáruház elérhetőségéhez és működéséhez szükséges technikai feltételek biztosítása nem a Bystronic Magyarország Kft. felelőssége. A webáruházban Bystronic lézervágó, élhajlító és vízsugaras vágógépek alkatrészei rendelhetők meg. A regisztrációt követően minden ügyfél kizárólag saját Bystronic gépeinek alkatrészei között böngészhet. Amennyiben részletesebb technikai tájékoztatásra van szüksége a termékekkel kapcsolatban, úgy a +36 23 610 433-as telefonszámon vagy az info.hu@bystronic.com e-mail címen szíveskedjen velünk felvenni a kapcsolatot.  

3.5.2 Rendelési információk  

A megjelenített termékek a webáruházon keresztül vagy munkatársainkkal történő e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel útján rendelhetőek meg.  

3.5.3 Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás előtt regisztrálnia kell. Ehhez a regisztráció oldalon meg kell adnia ügyfélszámát. Amennyiben nem tudja ügyfélszámát, szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot a +36 23 610 433-as telefonszámon, vagy az info.hu@bystronic.com e-mail címen. Amennyiben rendelt már tőlünk, az ügyfélszám a szállítólevélen megtalálható. A regisztráció során meg kell adnia a nevét, elérhetőségét és a jövőbeni belépésekkor használni kívánt jelszót. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. Ön az e-mailes visszaigazolás után rendelhet. Amegrendelő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Bystronic nem vállal felelősséget. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni.  A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

3.5.4 A megrendelés menete

Megrendelés előtt be kell lépni a rendszerbe. Ez csak előzetes regisztrációt követően lehetséges. A regisztráció menetét a 3.5.3 pont írja le. Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát a rendszer e-mailben elküldi Önnek. A belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Bejelentkezést követően a kiválasztott termékeket a kosárba helyezheti. A kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti, szerkesztheti. Ha minden rendben van és a megrendelés mellett döntött, kattintson a Tovább gombra. A következő oldalon megadhatja megrendelésszámát, a kívánt szállítási címet és kiválaszthatja a szállítás módját. Ezután elküldheti a megrendelését. Amennyiben a keresett terméket a webáruházban nem találja, vagy az ára nem került feltüntetésre, árajánlatért vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a +36 23 610 433-as telefonszámon, vagy az  info.hu@bystronic.com  e-mail címen.  

3.5.5 A megrendelések feldolgozása

A megrendelések fogadása és feldolgozása munkanapokon 09:00-tól 15:00 óráig történik. Az ezen kívül eső időpontokban is van lehetőség a megrendelésre, de ha az a munkaidő lejárta után történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés.   

3.5.6 Adatkezelés  

Az üzemeltető a webáruház használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kivéve abban az esetben amennyiben ez alvállalkozója számára. (pl.: futárszolgálat), a megrendelés kézbesítéséhez szükséges.  

4. Szerviz  

4.1 A Bystronic szervizszolgáltatásai:    

 • Telefonos segítségnyújtás 
 • Helyszíni hibaelhárítás 
 • Karbantartás
 • Gépkezelői oktatás   

4.2  Géphiba esetén  

+36 23 610 433-as telefonszámon, vagy az info.hu@bystronic.com veheti fel velünk a kapcsolatot, munkanapokon 08:30 és 16:30 között. A Bystronic legkésőbb a következő munkanapon  megkezdi a probléma okának feltárását és a hiba elhárítását.       

4.3 Kapcsolatfelvételkor az alábbi adatok megadása szükséges:    

 • Ügyfél neve és címe 
 • A gép típusa és technikai azonosító száma 
 • A hiba pontos leírása, fotó a hibaüzenetről vagy a hibás alkatrészről  
 • Az eddig elvégzett beavatkozások leírása     

4.4 Szerviz és kiszállás díjai 

4.4.1 Szerviz díjak 


Normál óradíjTúlóra
Előre nem tervezhető szerviz, hibaelhárítás65 EUR / óra97,5 EUR / óra
Szombati munkavégzés97,5 EUR / óra
Vasárnapi munkavégzés
110,5 EUR / óra

Karbantartási Szerződés Kapcsolódó Szolgáltatásokkal :
ByCare Karbantartási Szerződés: Egyedi Árajánlat Alapján Elérhető

  

4.4.2 Kiszállási díjak   

A kiszállás ára a Bystronic Magyarország Kft. budaörsi székhelyétől számított távolság szerint zónánként változik. Egy zónán belül mindig változatlan, alkalmanként egyszeri, fix költséget számítunk fel, amely az oda- és visszautat is tartalmazza.

ZónaTávolság BudaörstőlKiszállási díj
1.0-25 km0 EUR
2.25-50 km50 EUR
3.50-100 km110 EUR
4.100-150 km200 EUR
5.150-200 km375 EUR
6.200+ km480 EUR

Amennyiben ellenőrizni szeretné, hogy az Ön cége melyik díjzónába tartozik, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal a +36 23 610 433-as telefonszámon vagy az info.hu@bystronic.com e-mail címen. 

4.5 Fizetési feltételek  

Helyszíni szervizek, hibaelhárítások, karbantartások és minden egyéb, nem új gép szállításával szorosan összefüggő szolgáltatás ellenértéke a szolgáltatás teljesülését követően kiállított számla alapján, 30 napos határidővel, átutalással fizetendő.     

4.6 Munkarend   

Szerviztechnikusaink naponta 8 órás munkarendben dolgoznak, az utazást is beleértve. A napi 8 órát meghaladó munkavégzés esetén a 4.4.1 pont szerinti túlóradíj kerül óránként felszámításra. Az utazás költségét azonban a kiszállási díj minden esetben magában foglalja.    

5. Egyéb rendelkezések 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.  

6. Változtatások és érvényességi záradék

6.1   Jelen Általános Szerződési Feltételekben eszközölt bármiféle változást írásban kell rögzíteni. 

6.2   Ha jelen dokumentum bármely pontja részben vagy egészében érvényét veszti, vagy bármilyen más okból nem érvényesíthető, ez nem hat ki a dokumentum többi pontjára.     

Bystronic Magyarország Kft.
2017.10.18. 

Cookie-beállítások

A Bystronic «szükséges cookie-kat» használ a weboldala üzemeltetéséhez, «elsőbbségi cookie-kat» a weboldal élményének optimalizálásához, valamint „marketing és elemzés célú cookie-kat“, amelyet harmadik felek használnak marketingtevékenységük testre szabásához pl. a közösségi médiában.
A cookie-beállításokat bármikor módosíthatja, ehhez kattintson az oldalak alján megtalálható «Cookie-beállítások» hivatkozásra. A cookie-kal kapcsolatos további tudnivalókat az Adatvédelmi irányelvünk tartalmazza.