Adatvédelmi értesítés üzleti partnereinknek

A Bystronic ezt az üzleti partnereinek szóló adatvédelmi értesítést (értesítés) azért bocsátja rendelkezésre, hogy kereskedőink, ügyfeleink, beszállítóink és üzleti partnereink (együttesen: „üzleti partnerek”), valamint üzleti partnereink munkatársainak személyes adatainak kezeléséért felelősként erre vonatkozó gyakorlatunkat ismertessük.

Érvényességi terület

Ez az értesítés Önre vonatkozik, ha természetes személyként Ön üzleti partnerünk (pl. tanácsadó vagy egyéni vállalkozó) vagy egy üzleti partnerünk munkatársa, aki velünk az üzleti partner nevében kapcsolatba lép.

Személyes adatok kategóriái és forrásai

A személyes adatok következő kategóriáit kezeljük Önről, Öntől vagy felhatalmazott harmadik féltől (pl. felettesétől, nyilvános helyekről vagy nyilvános forrásokból):

  • Természetes személynek számító üzleti partnereinkkel kapcsolatos személyes adatok: név, üzleti kapcsolattartási adatok, szállított vagy felkínált szolgáltatások vagy áruk, szerződés részletei, a kapcsolattartás tartalma (pl. e-mailek vagy üzleti levelek), fizetési információk, számlainformációk és az üzleti kapcsolat története

  • Personal data relating to an employee of a Business Partner: name, business contact details, employer name, title/position, and content of communication (such as email or business letters)

Adatkezelési célok, jogalap és következmények

Személyes adatainak kezelése az üzleti partnerrel megkötött szerződéses jogviszony teljesítésének céljaira szolgál (beleértve a szerződési kötelezettségek teljesítését, a számlák feldolgozását, a kommunikációt és a jogi, ill. jogilag konform tevékenységeket), marketingcélokra és CRM-tevékenységekhez, valamint védelmi célokra és csalások megakadályozására végzett tevékenységekhez. A Bystronic Group a következő jogalapokra támaszkodik az ilyen adatkezelési tevékenységeknél: 

  • Az üzleti partnerrel létrejött szerződéses jogviszony teljesítése (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk b) pont);
  • A Bystronic Group, a Bystronic Group leányvállalatai vagy egyéb harmadik fél (mint kormányzati szervek vagy bíróságok) jogos érdeke (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk f) pont). A jogos érdek különösen a következőkben állhat fenn: információk konszernszintű cseréjében, marketing- és CRM-tevékenységekben, csalások, 

    IT-rendszerekkel való visszaélések vagy pénzmosás megelőzésében, visszaélést bejelentő személyekre vonatkozó szabályozások alkalmazásában, az objektumbiztonságban, az IT-biztonságban, a hálózati biztonságban, belső vizsgálatoknál vagy potenciális egyesülési vagy átvételi tevékenységeknél;

  • Hozzájárulás (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk a) pont);

  • A jogi kötelezettségekkel való konformitás (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk c) pont);

A személyes adatok átadása az üzleti partneri szerződés megkötéséhez és/vagy teljesítéséhez szükséges és önkéntes. Ha nem ad át személyes adatokat, akkor az üzleti partner érintett szervezési és ügyintézési folyamatai akadozhatnak vagy lehetetlenné válhatnak.

Címzettek kategóriái

A Bystronic adatkezelőként bevonhat működő szolgáltatókat, hogy IT-támogatást és egyéb adminisztratív támogatást nyújtson (pl. olyan szolgáltatókat, amelyek a szállítói tartozások könyvelését vagy IT-hostingot kínálnak és karbantartási szolgáltatást végeznek). Ezek a szolgáltatók esetleg hozzáférnek személyes adataihoz olyan mértékben, amely a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelőként személyes adatait továbbíthatjuk más Bystronic társaságoknak támogatási céllal, ügyfélkapcsolatok és interakciók irányítására és elemzésére szolgáló információs rendszerek, valamint az azokhoz tartozó általános IT-támogatás használatával. Standard szerződési záradékokon alapuló, alkalmas adattovábbítási megállapodásokkal, amelyek hozzáférhetők, vagy egyéni intézkedések foganatosításával gondoskodtunk arról, hogy a Bystronic csoport megfelelő adatvédelmet kínáljon.

A személyes adataihoz való minden hozzáférést azokra az egyénekre korlátoztuk, akiknek ezekre az információkra feladataik teljesítéséhez közvetlenül szükségük van.

A Bystronic társaságok az Ön személyes adatait szükség vagy az érvényes jog szerint kormányzati hatóságok, bíróságok, külső tanácsadók vagy hasonló harmadik fél számára hozzáférhetővé tehetik.

Megőrzési idő

Személyes adatait mi és/vagy szolgáltatóink tárolják, szigorúan kötelezettségeink teljesítésére szolgáló mértékre korlátozva és azoknak a céloknak az eléréséhez, amelyekhez az információkat gyűjtötték, a szükséges ideig a mindenkor érvényes adatvédelmi törvényeknek megfelelően. Ha személyes adataira többé már nincs szükségünk ahhoz, hogy szerződési vagy törvényi kötelezettségeinket teljesítsük, akkor ezeket az adatokat eltávolítjuk rendszereinkből és feljegyzéseinkből, és/vagy lépéseket teszünk az adatok szabályszerű anonimizálása érdekében, hogy Ön ezen adatok alapján ne legyen beazonosítható, kivéve, ha információkat, ideértve személyes adatokat kell megőriznünk Önről ahhoz, hogy jogi vagy szabályozási kötelezettségeinket teljesítsük. Példa erre a törvényben meghatározott megőrzési idő, amely nemzeti törvényekből stb. adódhat és rendszerint tíz évig terjedő megőrzési időt jelent, de bizonyos körülmények között akár harminc év is lehet, amíg az Önről szóló információk bizonyítékként való biztosítására szükség van.

Az Ön jogai

Ha adatkezelési tevékenységek bizonyos fajtáira vonatkozóan hozzájárulását adta, ezt a hozzájárulását bármikor jövőbeni hatállyal visszavonhatja. Az ilyen visszavonás nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érvényes adatvédelmi jog szerint a következőket teheti meg: (i) megkövetelheti személyes adataihoz való hozzáférést; (ii) megkövetelheti személyes adatai helyesbítését;
(iii) megkövetelheti személyes adatai törlését; (iv) megkövetelheti személyes adatai kezelésének korlátozását; (v) megkövetelheti az adathordozhatóságot; (vi) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe azt, hogy a fentiekben megnevezett jogok a mindenkor érvényes nemzeti törvényi adatvédelmi jogalapok szerint esetlegesen korlátozottak.

(i)  A tájékoztatáshoz való jog: Joga van igazolást kérni tőlünk arra vonatkozóan, hogy Önt érintő személyes adatokat kezeltünk-e. Ha ez a helyzet, akkor joga van a tájékoztatáshoz ezekre a személyes adatokra vonatkozóan. A tájékoztatáshoz való jog – többek között – a személyes adatok érintett kategóriáinak kezelési céljaira, és a címzettekre vagy a címzettek kategóriáira vonatkozik, akikkel a személyes adatokat közölték vagy még közlik. Ez azonban nem jelent abszolút jogot, és más egyének érdekei korlátozzák az Ön tájékoztatáshoz való jogát.

Joga van azon személyes adatairól másolatot kapni, amelyek az adatkezelés tárgyát képezik. További, Ön által igényelt másolatokért a kezelési költségek alapján méltányos díjazást kérhetünk.

(ii) Helyesbítéshez való jog: Joga van tőlünk az Önt érintő, helytelen személyes adatok helyesbítését megkövetelni. Az adatkezelési célok figyelembevételével az érintett személynek joga van a nem teljes személyes adatok kiegészítésére – kiegészítő nyilatkozattal is.

(iii) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Bizonyos körülmények között joga van tőlünk megkövetelni azt, hogy az Önt érintő személyes adatokat haladéktalanul töröljük, és kötelesek vagyunk az ilyen személyes adatokat törölni.

(iv)   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos körülmények között joga van tőlünk személyes adatai kezelésének korlátozását megkövetelni. Ebben az esetben a mindenkori adatokat megjelöljük és csak bizonyos célokra használhatjuk fel.

(v) Adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos körülmények között joga van a részünkre átengedett, Önt érintő személyes adatokat szerkesztett, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni; és joga van ezeket az adatokat korlátozásunk nélkül másik szervezetnek továbbítani.

Jogai gyakorlása érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti „Kérdések” részben foglaltak szerint.

Joga van ahhoz is, hogy az illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt nyújtson be.

Tiltakozáshoz való jog az Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke értelmében

Jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen; és megkövetelheti tőlünk azt, hogy ne folytassuk személyes adatai kezelését. Mivel a Bystronic az Ön személyes adatait túlnyomórészt az üzleti partnerrel folytatott szerződéses jogviszony megvalósításának céljaira kezeli és használja, a Bystronicnak alapvetően jogos és az Ön tiltakozása felett álló érdeke fűződik az adatkezeléshez, kivéve, ha a korlátozás kérése marketingtevékenységgel van összefüggésben.

Joga gyakorlása érdekében, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti „Kérdések” részben foglaltak szerint.

A Bystronic nem dolgozik automatizált döntésekkel.

Kérdések

Ha jelen tájékoztatással vagy jogaival kapcsolatban kérdései vannak, kérjük, forduljon a Bystronic adatvédelmi megbízottjához/adatvédelmi képviselőjéhez: Ecoprotec GmbH, Pamplonastrasse 19, 33106 Paderborn, Németország, elérhető a gdprhbystrnccm e-mail-címen.

Cookie-beállítások

A Bystronic «szükséges cookie-kat» használ a weboldala üzemeltetéséhez, «elsőbbségi cookie-kat» a weboldal élményének optimalizálásához, valamint „marketing és elemzés célú cookie-kat“, amelyet harmadik felek használnak marketingtevékenységük testre szabásához pl. a közösségi médiában.
A cookie-beállításokat bármikor módosíthatja, ehhez kattintson az oldalak alján megtalálható «Cookie-beállítások» hivatkozásra. A cookie-kal kapcsolatos további tudnivalókat az Adatvédelmi irányelvünk tartalmazza.